Enlaces

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la generalitat de Catalunya
http://www.gencat.cat/daam

Departament d’Agricultura , Sanitat Vegetal
http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Conselleria d'agricultura, pesca i alimentació de la C. Valenciana
http://www.agricultura.gva.es/ca

Registre de productes fitosanitaris. Ministeri d’agricultura, alimentació i medi ambient
http://www.magrama.gob.es/ca/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/fitos.asp

Institut Valencià d’Investigacions Agràries
http://www.ivia.es

Gestión integrada pe plagas y enfermedades en cítricos
http://gipcitricos.ivia.es

RuralCat
http://www.ruralcat.net/web/guest

Noticias sector frutas y hortalizas
http://www.freshplaza.es